สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโค สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายประดิษฐ์  ดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เชิดงาม
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายวีรชัย  ทิพย์มงคล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไกรศร  วงทองอนุรักษ์
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  รัตนพรประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์  พรมตา
2. เด็กชายนภัสกร  ทองดอนเหมือน
 
1. นายสุชาติ  กิตติรัตนเสถียร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุดม
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ปั้นคง
 
1. นายสุชาติ  กิตติรัตนเสถียร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทยิดา  วงทองอนุรักษ์
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุขเต็ม
3. เด็กหญิงรจนา  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงสุชานันท์  อุดม
5. เด็กหญิงอวิภา  ชะเวียตะคุ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
2. นางเสาวณี   วุฒิจารีเลิศสกุล
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนกร  สระแก้ว
2. เด็กหญิงปัณณรัตน์  แสนสร้อย
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรัก  -
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิรา  ชะเวียตะคุ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เฉลิมวงษ์
3. เด็กหญิงโอเล่ย์  เพี๊ยะ
 
1. นางสาวปุณขวีค์  ทองพราย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล  วันดีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิมมาทอง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  อรรคบุตร
 
1. นางสาวปุณขวีค์  ทองพราย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เจือจันทร์
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชญ์ฑิตา  สุริยะเลิศ
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สินธิ์พระกาล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลินี  ไกรทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา  หอมหวล
3. เด็กหญิงสรญา  ชมพรม
 
1. นางสาวเสริมกมล  บุญสุข
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนพล  โชติวรรณแก้วมณี
2. เด็กชายอนุชา  กลมาตร์
 
1. นายสุชาติ  กิตติรัตนเสถียร
 
18 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ดีถา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่ชื้อ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาโท
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
2. นางเสาวณี   วุฒิจารีเลิศสกุล
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุยช่าย  -
2. เด็กหญิงทัศพร  แจ้งสูงเนิน
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทบุตร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แซ่โล้ว
2. นางสาววิภา  สุขถาวร
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กชายปัญญพัฒน์  เฉลิมวงษ์
3. เด็กชายแสนดี  -
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แซ่โล้ว
2. นางสาววิภา  สุขถาวร