สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโค สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายประดิษฐ์  ดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สินธิ์พระกาล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนพล  โชติวรรณแก้วมณี
2. เด็กชายอนุชา  กลมาตร์
 
1. นายสุชาติ  กิตติรัตนเสถียร
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กชายปัญญพัฒน์  เฉลิมวงษ์
3. เด็กชายแสนดี  -
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แซ่โล้ว
2. นางสาววิภา  สุขถาวร