สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโค สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เชิดงาม
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทยิดา  วงทองอนุรักษ์
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุขเต็ม
3. เด็กหญิงรจนา  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงสุชานันท์  อุดม
5. เด็กหญิงอวิภา  ชะเวียตะคุ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
2. นางเสาวณี   วุฒิจารีเลิศสกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรัก  -
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิรา  ชะเวียตะคุ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เฉลิมวงษ์
3. เด็กหญิงโอเล่ย์  เพี๊ยะ
 
1. นางสาวปุณขวีค์  ทองพราย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล  วันดีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิมมาทอง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  อรรคบุตร
 
1. นางสาวปุณขวีค์  ทองพราย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เจือจันทร์
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชญ์ฑิตา  สุริยะเลิศ
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลินี  ไกรทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา  หอมหวล
3. เด็กหญิงสรญา  ชมพรม
 
1. นางสาวเสริมกมล  บุญสุข
 
9 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ดีถา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่ชื้อ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาโท
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
2. นางเสาวณี   วุฒิจารีเลิศสกุล
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุยช่าย  -
2. เด็กหญิงทัศพร  แจ้งสูงเนิน
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทบุตร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แซ่โล้ว
2. นางสาววิภา  สุขถาวร