สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลีน  มาน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อิ่มรบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงซารี  มาดี
 
1. นางสาวกฤษณา  วรรณชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์  รี
 
1. นางสาวกฤษณา  วรรณชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์โชติ  จิรโชติญา
2. เด็กหญิงวอน  ชิว
 
1. นางสาวกฤษณา  วรรณชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  พรมประเสริฐ
 
1. นายศตวรรษ  สุริสาร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพงษ์  บัวจูม
 
1. นายศตวรรษ  สุริสาร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขันตรี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ถิ่นทองหลาง
3. เด็กชายเอิร์ท   เฮือม
 
1. นางปิยธิดา  จวงไธสง
2. นายศตวรรษ  สุริสาร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศรัณรัตน์  แจ้งน้อย
 
1. นางสาวณัฐวดี  ต่วนเทศ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายสิงหา  ร่องแก้ว
 
1. นางสาวณัฐวดี  ต่วนเทศ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายศักรินทร์  งามดี
2. เด็กชายองอาจ  สายแก้ว
 
1. นางสาวณัฐวดี  ต่วนเทศ
2. นายศตวรรษ  สุริสาร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  สีหาบุตร
 
1. นายศตวรรษ  สุริสาร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานุตม์  สุขใส
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงทิพปภา  ศรีภักดิ์
4. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณกิจ
5. เด็กหญิงสมร  วุด
 
1. นางสาวประภัสสร  สมบัติวงศ์
2. นางสาวปิยะรัตน์  ชะมอนรัมย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนันธิดา  จิระโชติญา
 
1. นางสาวกาญจนา  โทอะรัญ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐกร  สิงห์แสงอ่อน
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อาสาดี
 
1. นางธัญพร  มาเห็ม
2. นางสาวประภัสสร  สมบัติวงศ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง 4 1. เด็กชายตียงซู  เปียง
2. เด็กหญิงเบญจมาวรรณ  ทาบุดดา
 
1. นางสาวประภัสสร  สมบัติวงศ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  นามเสาร์
2. เด็กหญิงจันเลีย  บุญทะลาง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประทีปอรุโณทัย
4. เด็กหญิงติน  สายส่ง
5. เด็กชายพงพัฒน์  ปัญญาวุฒิกุลชัย
6. เด็กหญิงพรเวียงพิงค์  โอทอง
7. เด็กหญิงพัชรพร  สุวรรณใจ
8. เด็กชายอชิระ  พัดพรม
9. เด็กหญิงเอ๊ะ  มับ
10. เด็กหญิงแก้วตา  แสนโทน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อิ่มรบ
2. นางปิยธิดา  จวงไธสง
3. นายศตวรรษ  สุริสาร
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กระจ่างถิ่น
2. เด็กหญิงสุภาพร  ภู่สวัสดิ์
 
1. นางธัญพร  มาเห็ม
2. นางสาวอัญชลี  ปรีชายศ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโซ  กอง
 
1. นางสาวรักดา  บุญมา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ดวงจิต
 
1. นางสาวรักดา  บุญมา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรูญลักษณ์  ศิริวงศ์
 
1. นางปิยธิดา  จวงไธสง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวรักดา  บุญมา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสืบศักดิ์  พุทธา
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชะมอนรัมย์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอณัญญา  แสนศิริ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชะมอนรัมย์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยพิมพ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ปรีชายศ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  กำลัง
 
1. นางสาวอัญชลี  ปรีชายศ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา  วาพัดไทย
 
1. นางสาวอัญชลี  ปรีชายศ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิชญ์  มาดี
2. เด็กชายต่ำ  เซิ่น
3. เด็กชายธีรศักดิ์  วิเศษสัง
4. เด็กหญิงลีซา  ปิง
5. เด็กหญิงล่า  ลีน
6. เด็กชายศรัณยู  สุพรรณนนท์
 
1. นางยุวดี  ต่วนเทศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กองแก้ว
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัตรา  เฮง
2. เด็กหญิงริตา  มานี
3. เด็กชายสิริพงษ์  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวกาญจนา  โทอะรัญ
2. นางสาวไพลิน  เกียรติ์ขจิตมั่น
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิชา  มีภาพ
2. เด็กหญิงปุณรดา  เพ็งดี
3. เด็กหญิงมิถุนา  สิงห์แสงอ่อน
 
1. นางสาวกาญจนา  โทอะรัญ
2. นางสาวไพลิน  เกียรติ์ขจิตมั่น