สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศรัณรัตน์  แจ้งน้อย
 
1. นางสาวณัฐวดี  ต่วนเทศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายสิงหา  ร่องแก้ว
 
1. นางสาวณัฐวดี  ต่วนเทศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายศักรินทร์  งามดี
2. เด็กชายองอาจ  สายแก้ว
 
1. นางสาวณัฐวดี  ต่วนเทศ
2. นายศตวรรษ  สุริสาร