สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลีน  มาน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อิ่มรบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงซารี  มาดี
 
1. นางสาวกฤษณา  วรรณชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐกร  สิงห์แสงอ่อน
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อาสาดี
 
1. นางธัญพร  มาเห็ม
2. นางสาวประภัสสร  สมบัติวงศ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยพิมพ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ปรีชายศ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา  วาพัดไทย
 
1. นางสาวอัญชลี  ปรีชายศ