สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษบา  ชา
 
1. นางสาวพิมพ์ชฎา   อริยพัทธนันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  ศิริเดช
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงศรัญญา  มูลตรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศพนธ์  เฉลิม
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  สว่างแจ้ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มิ่งสอน
 
1. นางสาวพิชญาพร  ศุกระรัศมี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  ฉิมงาม
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สีลาเนือง
 
1. นายปัณณวิชญ์  ชูชาติ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  มณี
2. เด็กหญิงเจนจิลา  จันทำ
 
1. นายปัณณวิชญ์  ชูชาติ