สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งธิวาพร  สอนสำแดง
 
1. นางจิดาภา  ทศชา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพรวัน
 
1. นางสาวพิมพ์ชฎา  อริยพัทธนันท์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สิงแก้ว
2. เด็กหญิงอภิญญา  ตรงดี
 
1. นางสาวพิมพ์ชฎา  อริยพัทธนันท์
2. นางสาวอาภาภรณ์   สว่างแจ้ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  อมรพรรณพงศ์
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  รัฐวรณ์
 
1. นางสาวชุลีพร  อโหสิ
2. นางสาวศรีสกุล  อ่วมเปราะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายด.ช.ชนิสร  ยิ่งอินทร์
2. เด็กชายธีรพงษ์  นวนคำวงษ์
 
1. นางสาวชุลีพร  อโหสิ
2. นางสาวศรีสกุล  อ่วมเปราะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  อ่วยกลาง
2. เด็กชายธัชชัย  คงพูล
 
1. นางสาวชุลีพร  อโหสิ
2. นางสาวศรีสกุล  อ่วมเปราะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  กลุ้มศรี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  โฉลกดี
 
1. นางจิดาภา  ทศชา
2. นางสาวทิพวรรณ  สลีอ่อน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวนงค์นุช  แสงพารา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญภักดี
2. เด็กหญิงลลิตา  ทองคำ
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิด  แยม
2. เด็กชายอภิชาติ  อินทร์อ่อน
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันไท  พอนสะหวัน
2. เด็กชายฐิติพงษ์  อ่วยกลาง
3. เด็กหญิงพรณภา   แซ่โง้ว
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยานันท์  ภาระ
2. เด็กชายธนชัย  จันทรา
3. เด็กชายวีระพล  เพชรสุกใส
4. เด็กชายสินสมุทร  นูแป
5. เด็กชายสุรนาท  ตันหยง
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวเกศินี  ศรีสุข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวัฒน์   จันทหาร
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีสุข
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  เชยชิด
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญศวร
 
1. นางสาวนงค์นุช  แสงพารา
2. นางสาวเกศินี  ศรีสุข
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรชัย  ดวงอินทร์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   พงษ์เถื่อน
3. เด็กหญิงมนท์ทิยา   น่วมมะสิงห์
4. เด็กชายสายฟ้า  ทองคำ
5. เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์อุดดี
6. เด็กหญิงสุพรรณา  แยม
 
1. นายปัณณวิชญ์  ชูชาติ
2. นางสาวพิมพ์ชฎา   อริยพัทธนันท์
3. นางสาวอาภาภรณ์   สว่างแจ้ง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โหมดเทศ
2. เด็กหญิงณัฐชา  จุมพล
3. เด็กหญิงมีนา  จันทร์ศิริ
 
1. นางสาวพิชญาพร  ศุกระรัศมี
2. นายสิริโรจน์  ต่างประโคน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   อินทรประสาท
2. เด็กหญิงจินตภัทร  แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  พรมประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุภาพร  มงคลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอรนิภา  ลิ่มคูณ
6. เด็กหญิงเจนจิรา   เอี่ยมประโคน
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
3. นางสาวอาภาภรณ์  สว่างแจ้ง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  กลิ่นสุหร่าย
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยิ่งอินทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางจิดาภา  ทศชา
2. นางสาวทิพวรรณ  สลีอ่อน
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจ่ามคำ  -
2. เด็กหญิงบุญยนุช  อนุกูล
3. เด็กชายสกลพัชญ์  จำเมือง
 
1. นางสาวบุญญิสา  ธัมมานุกิจ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทรรศน์  เส้นตรง
2. เด็กหญิงกิมหมวย  แสน
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ศิริเดช
 
1. นางสาวบุญญิสา  ธัมมานุกิจ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ