หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 23 41 34
2 052 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 59 114 74
3 013 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 16 36 25
4 045 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 16 27 24
5 074 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 14 22 17
6 097 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 33 51 45
7 114 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 20 39 32
8 116 โรงเรียนวัดหัวถนน 18 26 20
9 077 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ 8 11 10
10 089 โรงเรียนวัดเนินตามาก 15 21 14
11 076 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 31 61 48
12 081 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 11 19 11
รวม 264 468 354
822