หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   17 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 335 18 ก.ย. 2562 9.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 335 18 ก.ย. 2562 9.00-10.30
3 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 334 18 ก.ย. 2562 9.00-10.30
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 334 18 ก.ย. 2562 9.00-10.30
5 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 331 18 ก.ย. 2562 9.00
6 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 331 18 ก.ย. 2562 9.00
7 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 333 18 ก.ย. 2562 9.00-10.00
8 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 332 18 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 2 18 ก.ย. 2562 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 2 18 ก.ย. 2562 09.00-11.00
3 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 2 18 ก.ย. 2562 9.00
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 2 18 ก.ย. 2562 9.00
5 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 2 18 ก.ย. 2562 9.00
6 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 2 18 ก.ย. 2562 9.00
7 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 2 18 ก.ย. 2562 9.00
8 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 2 18 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 336 ห้องวิทยาศาสตร์ 18 ก.ย. 2562 9.00
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2562 09.00-09.30
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2562 09.00-11.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2562 09.00-11.00
5 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 18 ก.ย. 2562 9.00
6 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 18 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2562 9.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2562 9.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 18 ก.ย. 2562 9.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 18 ก.ย. 2562 9.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2562 9.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2562 9.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 204 ห้องจริยธรรม 18 ก.ย. 2562 9.00
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 204 ห้องจริยธรรม 18 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง 322 18 ก.ย. 2562 09.00-10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 215 (ห้องภาษาอังกฤษ) 18 ก.ย. 2562 9.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 215 (ห้องภาษาอังกฤษ) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 211 (ห้อง ป.1 ก) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 216(ห้องภาษาอังกฤษ) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 216(ห้องภาษาอังกฤษ) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 213(ห้องศิลปะ) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 213(ห้องศิลปะ) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 213(ห้องศิลปะ) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง 332 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 1 ห้อง สมุด 18 ก.ย. 2562 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2562 09.00-11.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 09.00-13.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 1 ห้อง 111(ห้องอนุบาล3) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 1 ห้อง 113(ห้องอนุบาล2ก) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 1 ห้อง 112(ห้องอนุบาล2ข) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 1 ห้อง 112(ห้องอนุบาล2ข) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 1 ห้อง สมุด 18 ก.ย. 2562 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง พุทธศาสนา 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 215 (ห้องภาษาอังกฤษ) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 2 ห้อง 215 (ห้องภาษาอังกฤษ) 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร 1 ห้อง E-Learning 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อาคาร อบจ. ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา