สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงเบญญาพร  กองไธสง
 
1. นางนันทพร   พนาจันทน์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงอินทิรา  สนไธสง
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
 
3 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เถกิงสุข
 
1. นางธิติยา  ลาหนองแคน
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  หีบไธสง
 
1. นายพัชรศักดิ์  โพธิขำ
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์จันทร์
 
1. นางอรดี  ล้วนกล้า
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงเพชรชรัตน์  ชูโคกกรวด
 
1. นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์
 
7 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. นางสาวกรรณิการ์  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวนาตยา  ศิริกุล
 
8 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เสนาะเสียง
2. เด็กชายอภินันทร์  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวจิดาภา  ก้ำสิงนอก
2. นางสาวพิญชา  กอไธสง
 
9 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงนันทนา  กันไธสง
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุดไธสง
 
1. นางสาวนาตยา  ศิริกุล
2. นางสมหวัง  ภู่ห้อย
 
10 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 1. เด็กชายพงศกร  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงวารุณอร  เศษไธสง
 
1. นางสาวจิดาภา  ก้ำสิงนอก
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
11 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีถาวร
 
1. นายอนุชา  พุทธานุ
 
12 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
13 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  วรรณกิจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  กลมเกลียว
3. เด็กหญิงปวีณา  กุดไธสง
 
1. นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์
2. นายสัญชัย  มาลี
 
14 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
2. นายอนุชา  พุทธานุ
 
15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายรพีภัทร  ยืนสุข
 
1. นายอนุชา  พุทธานุ
 
16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
17 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายนคินทร์  สีเขียว
 
1. นางธิติยา  ลาหนองแคน
 
18 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงษ์วารี 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  พลศักดิ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำประเวศย์
 
19 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูม 1. เด็กชายวสุพล    ศรีพา
 
1. นายบุญรัส  หยาดไธสง
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ขันติกุล
2. เด็กชายก้องภพ  ศรีกำพล
3. เด็กชายศุภกฤต  โคตรจันทึก
 
1. นางกรภัทร  กองกัญญา
2. นางสาวแสงจันทร์  คะบูรณ์รัมย์
 
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายธนะกิตติ์  มะโนรมย์
2. เด็กชายวรากร  เกตไธสง
3. เด็กหญิงวิลาสินี  เอกสันติ
 
1. นายดิเรกฤทธิ์   เทพบัณฑิตย์
2. นายวิธวินท์  พะวิกขุณี
 
22 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  หลักบุญ
2. เด็กชายเขตโสภณ  ชัยยะสิง
 
1. นายวิธวินท์  พะวิกขุณี
2. นายวีรพงษ์  โอกาสดี
 
23 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายพัชรพล  แก้วไธสง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจกล้า
 
1. นางกรภัทร  กองกัญญา
2. นางสาวแสงจันทร์  คะบูรณ์รัมย์
 
24 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายธนกฤต  คงไธสง
2. เด็กชายปาณัส  ทองสุขกลาง
 
1. นายวิธวินท์  พะวิกขุณี
2. นายวีรพงษ์  โอกาสดี
 
25 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายวรเชฐ  แสงอรุณ
2. เด็กชายวัชรกุล  กันไธสง
 
1. นายประมินทร์  วงษ์หาญ
2. นายวีรพงษ์  โอกาสดี
 
26 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสไธสง
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เทียนรัมย์
3. เด็กชายมหัศจรรย์  แสงอรุณ
 
1. นายสัญชัย  มาลี
2. นางสาวสายพิณ  แพนแก้ว
 
27 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงพชรมน  สารสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กงไธสง
3. เด็กหญิงวริษฐา  ฤทธิ์เดชรัมย์
 
1. นางกรภัทร  กองกัญญา
2. นางสาวแสงจันทร์  คะบูรณ์รัมย์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  พิลาแดง
2. เด็กชายพงศธร  ป้อมยายับ
3. เด็กหญิงวริศรา  พลวัน
4. เด็กหญิงศุภากานต์  บวรพัระโสภณ
5. เด็กหญิงสุภาพร  คำแก้ว
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นายอนุชา  พุทธานุ
 
29 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  อมุทศรี
2. เด็กหญิงกุมภาพันธ์  จันตะนี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โฉมไธสง
4. เด็กหญิงภัทรปภา  สิบพุด
5. เด็กหญิงอริญญา  สินสุวงศ์วัฒน์
 
1. นางสาวสาวิณี  นันโท
2. นายอนุชา  พุทธานุ
 
30 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภา  โอดเปี้ย
2. เด็กหญิงปวีณา  พงสินชัย
3. เด็กหญิงพัชรี  ปะเขทานัง
4. เด็กหญิงรัศมี  เสนไธสง
5. เด็กชายอิทธิโชค  กุงไธสง
 
1. นางสาวนาตยา  ศิริกุล
2. นายสัญชัย  มาลี
 
31 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายธนะกิตติ์  มะโนรมย์
2. เด็กหญิงรยาพร  สดไธสง
3. เด็กหญิงอภิชญา  กิจคติ
4. เด็กหญิงอริสรา  กุงไธสง
5. เด็กชายเมธา  เชยสุวรรณ
 
1. นายวิธวินท์  พะวิกขุณี
2. นายวีรพงษ์  โอกาสดี
 
32 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกฤตนัย  นัดไธสง
2. เด็กชายกฤษฎา  ฝอยศาลา
3. เด็กชายกลวัชร  กมลเลิศ
4. เด็กชายกันตพัชร  พุทไธวัฒน์
5. เด็กชายปัณณทัต  จอดนอก
6. เด็กชายพัฒนา  นามวงษ์ศรี
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์
8. เด็กชายภานุวัฒน์  โถทัย
9. เด็กชายภูธเนศน์  เลาะไธสง
10. เด็กหญิงวิภานันท์  เฉื่อยไธสง
11. เด็กหญิงวีรอร  ราชบุรี
12. เด็กชายศิวกร  เรืองไพศาล
13. เด็กชายอดิเทพ  วงศ์ประดับแพร
14. เด็กชายเก้าทัพ  ณรงค์ศักดิ์
15. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  สดไธสง
 
1. นางนวลฉวี  พรดอน
2. นายประยนต์  พันธ์ภูมิ
3. นายราชัน  โพธิขำ
4. นางสุรัตน์  โพธิขำ
5. นายอนุชา  พุทธานุ
 
33 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  หนองคาย
 
1. นายอนุชา  พุทธานุ
 
34 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูม 1. เด็กชายทันยา   เพียขันทา
 
1. นายบุญรัส  หยาดไธสง
 
35 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายวิษณุ  กรไธสง
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  ทองดี
 
1. นางลำไพ  เจิมขุนทด
2. นางสาวศุทธินี  คามดิษฐ์
 
36 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายธีรพล  ตัวรัมย์
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ  สีเขียว
 
1. นางยุภาภรณ์  จันนวล
2. นางรุจิรา  กัณหา
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
37 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ลือโสภา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ดีเสมอ
3. เด็กหญิงนพนันท์  คะกะเนปะ
4. เด็กหญิงนริศรา  โพธิขำ
5. เด็กหญิงพรวดี  ต่ายตลับ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปะวะโพตะโก
7. เด็กหญิงรมิดา  นามวงษ์ศรี
8. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ลือโสภา
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  กลมไธสง
10. เด็กหญิงเพียงธิดา  แก้วโกย
 
1. นางละเอียด  อำพินธ์
2. นายสง่า  อาจจำนงค์
3. นางสาวแสงจันทร์  คะบูรณ์รัมย์
 
38 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงชญาดา  ยาสุขศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงปัทมา  เปลี่ยนโชติ
4. เด็กหญิงปานระพี  สีเขียว
5. เด็กหญิงพกาวรรณ  โภชน์พันธ์
6. เด็กหญิงพัชรพร  ไกรจันทร์
7. เด็กหญิงรัชฎาพร  เกษไธสง
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฉับฉาย
9. เด็กหญิงรุ้งราวี  นันตะรัมย์
10. เด็กหญิงอรปรียา  เกษไธสง
 
1. นายวีระยุทธ์  กลับโก
2. นางสาวสุมนา  คามดิษฐ์
3. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
39 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงกุสุมา  ปลูกกลาง
3. เด็กชายจอห์นสัน  เสาธงทอง
4. เด็กชายชาญชัย  เสาธงทอง
5. เด็กชายดุลวัฒน์  แสนธิ
6. เด็กชายธนวัฒน์  มุละสิวะ
7. เด็กหญิงปารวตี  วัฒนะยา
8. เด็กหญิงพลอยณิชา  อินมั่น
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทองมหา
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
2. นางราณี  กิ่งไธสง
3. นายสง่า  อาจจำนงค์
 
40 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงยุวดี  สีเขียว
2. เด็กชายศุภโชค  โคตรศักดิื
 
1. นายวีระยุทธ์  กลับโก
2. นายสมยศ  ศรีตัมภวา
 
41 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายธราเทพ  แอ้นไธสง
2. เด็กชายอัสฎาวุฒิ  บุตรศิริ
 
1. นางธิติยา  ลาหนองแคน
2. นายวีระยุทธ์  กลับโก
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
42 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงจริญธร  กิจไธสง
 
1. นางนวลฉวี  พรดอน
 
43 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงษ์วารี 1. เด็กหญิงกชกร  ลุ่มจันทร์
 
1. นางสาววิชชุดา  บุตรชานนท์
 
44 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายธวัชชัย  เอี่ยมนอก
 
1. นางสาวนาตยา  ศิริกุล
 
45 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปรียานันท์  อดิษะ
 
1. นางสาวจิดาภา  ก้ำสิงนอก
 
46 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายอนาวิน  ฉ่ำไธสง
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
 
47 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันรักษา
 
1. นางสาวนาตยา  ศิริกุล
 
48 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงกรองขวัญ  จุลเหลา
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  แซ่เลี้ยว
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
 
49 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูม 1. เด็กหญิงปีใหม่   สุ่นฉิมพลี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   เกล้าพิมพ์
 
1. นางเกศิณี  เขม้นดี
2. นางสาวเตือนใจ   พนาจันทร์
 
50 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายณันทพล  ทองแก้ว
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทะปะขาว
3. เด็กชายไวภพ  เจียมใจ
 
1. นายศรีวิไล  กิ่งไธสง
2. นางสาวแสงจันทร์  คะบูรณ์รัมย์
 
51 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกรินทร์  สีเขียว
2. เด็กชายรังสิมันตุ์  กุลไธสง
3. เด็กชายเกษม  เกลี้ยงไธสง
 
1. นายศรีวิไล  กิ่งไธสง
2. นางสาวแสงจันทร์  คะบูรณ์รัมย์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
52 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองภู
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
53 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายธีระ  เจียมใจ
 
1. นางสาวอังสนา   เวชไธสง
 
54 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แคนไธสง
 
1. นางสมหวัง  ภู่ห้อย
 
55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนเพีย
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายพรรษา  เขียวชะอุ่ม
 
1. นางละเอียด  อำพินธ์
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงสายฝน  จินดาแก้ว
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ผาดไธสง
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูม 1. เด็กชายอานนท์   รบรัมย์
 
1. นายบุญรัส  หยาดไธสง
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงภัทรพร  กองไธสง
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
61 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายชัยวิทย์  ทาสี
2. เด็กชายธนากร  โสภาลี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กล้าหาญ
4. เด็กชายพีรภัทร  เพียรศิริ
5. เด็กชายวัชรพงษ์  เนตรสูงเนิน
 
1. นางธิติยา  ลาหนองแคน
2. นางสาวสุมนา  คามดิษฐ์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
62 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิขำ
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
 
63 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงเจือวัลย์  นนทะริ
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
 
64 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงณัฐวราพร  สุรินทราช
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
65 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญพร  ศิริศาสตร์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เสียบไธสง
 
1. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
66 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. นางสาวหัทยา  สูนไธสง
2. นางสาวอภิชญา  กิจคติ
 
1. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
67 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกิตติกันต์  ขันติกุล
2. เด็กชายธนกฤต  ดาดไธสง
3. เด็กชายปิยวัฒน์  พลพันธ์ุ
4. เด็กชายวรานนท์  ลาดโคกกรวด
5. เด็กชายอนุพงษ์  อุ่นทานนท์
6. เด็กชายอาทิตย์  กองไธสง
 
1. นางนวลฉวี  พรดอน
2. นายสง่า  อาจจำนงค์
3. นายอนุชา  พุทธานุ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
68 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูม 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   วรกิจ
2. เด็กชายมนัส    คำนึงผล
 
1. นางพรแก้ว  หยาดไธสง
2. นางสาวเตือนใจ   พนาจันทร์
 
69 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สุระโยธี
2. เด็กชายวีรภาพ  สัมฤทธิ์
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นายวีรยุทธ  กลับโก
 
70 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูม 1. เด็กชายจิรายุ   ใจกล้า
2. เด็กหญิงสุรัตน์ติกาล   อิสสัยยะ
 
1. นายบุญรัส  หยาดไธสง
2. นางสาวเตือนใจ   พนาจันทร์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
71 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โมกศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  กิจไธสง
3. เด็กหญิงศุภจิตรา  เสินไธสง
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
 
72 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒ  สิงหวิบูลย์
2. เด็กชายปณิธิ  รักมณี
3. เด็กชายพงศ์ศิริ  กิจไธสง
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
 
73 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงณัตฐากร  ขันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงนิรมล  เขียวชะอุ่ม
3. เด็กหญิงบัวหงส์  สนโศรก
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีนอก
5. เด็กหญิงอพิชญาพร  ย่อมมะเริง
6. เด็กหญิงเมธาวี  หลาวนอก
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
2. นางสาวสุกัญญา  แสนมณี
3. นางสุรัตน์  โพธิขำ
 
74 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัต  แสงไธสง
2. เด็กหญิงปภัสสร  อินทรศร
3. เด็กชายศราปะพัฒน์  พัชราชีวิน
 
1. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
2. นายสัญชัย  มาลี
 
75 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงลักษิกา  กุดไธสง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยคุณ
3. เด็กชายเขตโสภณ  ชัยยะสิง
 
1. นายชิษณุพงศ์  วิศาลจารุวัฒน์
2. นายพัชรศักดิ์  โพธิขำ
 
76 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐพร  แสงไธสง
2. เด็กชายวีระพงษ์  สืบแสน
3. เด็กชายศิริชัย  อินธิสอน
 
1. นายชิษณุพงศ์  วิศาลจารุวัฒน์
2. นายพัชรศักดิ์  โพธิขำ
 
77 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงพรประภา  เตมิโก
2. เด็กหญิงรัฐศิริ  ศรีจินดา
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  หล้าโพนทัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสนมณี
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
78 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายจิรายุ  ตุนาวา
2. เด็กชายฐิติพงษ์  นาซอน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกรจันทร์
 
1. นางสาวขวัญเนตร  โค้งอาภาศ
2. นางไสว  โสภากุล
 
79 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กหญิงณดา  ภูมิประเสริฐรุ่ง
2. เด็กหญิงอภิสรา  จัดรัมย์
3. เด็กชายโชติพงษ์  เลื่อยคลอง
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ศิลปศิริวัฒน์
2. นางสาวสุนิสา  มาลาล้ำ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาทอง
2. เด็กชายภาสกร  กันไธสง
3. เด็กชายเขตโสภณ  ชัยยะสิง
 
1. นายชิษณุพงศ์  วิศาลจารุวัฒน์
2. นายพัชรศักดิ์  โพธิขำ
 
รวม 80 201 131