สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กชายเทวัญ  อรัญศรี
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  คล่องดี
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กหญิงธัญญาพร  สอนลม
 
1. นางสาวณภัทริ์ลดา   พลหงษ์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  พลอาสา
 
1. นางสาวณภัทริ์ลดา   พลหงษ์
 
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงวรินทร  เครือหอคำ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  คล่องดี
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงสุธาศิณี  จักสาร
 
1. นางสาวบุพกา  สุกทน
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กชายคุณานนท์  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวอำไพ  แดงทำมา
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงอารยา  บัวพันธ์
 
1. นายเรืองชัย  สุวรรณภักดี
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงนัฐริกา  ผะคังคิว
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  คล่องดี
 
9 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ตนนาชำ
 
1. นายสุวิทย์  จักรแก้ว
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กหญิงอัยยดา  ฮาดดา
 
1. นางวินิจ  ไชยวาน
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงอิสราพร  บูชาพันธ์
 
1. นางปาณิสรา  ประครองพันธ์
 
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงกุลนันท์  บุญเกิด
 
1. นายเรืองชัย  สุวรรณภักดี
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พลเยี่ยม
 
1. นางอวยพร   ศรีสม
 
14 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พิมเส็ง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เทพโพธิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า
2. นายเรืองชัย  สุวรรณภักดี
 
15 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภู่ถนนนอก
2. เด็กชายรังสันต์  โยธาศรี
 
1. นายจิรยุทธ  มหานิล
2. นายสิปปนนท์  เพียรวิชา
 
16 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธุระทำ
2. เด็กหญิงภาพิมล  คุณาคม
 
1. นางพัชราภา  เทียนไชย
2. นายสิปปนนท์  เพียรวิชา
 
17 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายธลาธาล  เกียรติทับทิว
2. เด็กหญิงประภัสสร  เห็มนนท์
 
1. นางละมัย  วงคำแก้ว
2. นางสมศรี  จั่นกัน
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงพนิตพร  โคตรแสง
 
1. นางสาวพรรณิภา  คุณาคม
 
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงอุมาพร  สุยราช
 
1. นางสาวเทวา  พันธุ์จำปา
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงอัฐพิญญา  ทองปั้น
 
1. นางสาวพรรณิภา  คุณาคม
 
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงอัมราพร  แสนศรี
 
1. นางสาวปิยะดา  ดีเหง้า
 
22 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงกรผกา  สมจินดา
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เสนาวงศ์
3. เด็กหญิงโสภิตา  สะมานิช
 
1. นายขัตติยะ  เทศารินทร์
2. นางสาวเทวา  พันธุ์จำปา
 
23 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ผาลี
2. เด็กหญิงอภิญญา  แสงใส
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  ประทามะโก
 
1. นายขัตติยะ  เทศารินทร์
2. นางสาวเทวารัตน์  สุภาปุ
 
24 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผาสีดา
2. เด็กชายพงศธร  วิเศษดอนหวาย
3. เด็กชายอภินันท์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวกัลยกร  ชัยบัญฑิต
2. นางสาวปิยะดา  ดีเหง้า
 
25 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายกฤษชนก  ไชยสาคร
2. เด็กชายทวีชัย  ผุยนวล
 
1. นางสาวกัลยกร  ชัยบัญฑิต
2. นางสาวปิยะดา  ดีเหง้า
 
26 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เสนาวงค์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนโบราณ
 
1. นายขัตติยะ  เทศารินทร์
2. นางสาวติญากรณ์  สุวรรณวงค์
 
27 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายธนพล  แก้วมงคล
 
1. นางสาวพรรณิภา  คุณาคม
 
28 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 1. เด็กชายธัญธนากร  สุดตา
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  กานุศล
 
29 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายรัฐติศาสตร์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวพรรณิภา  คุณาคม
 
30 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงนิตยากร  ปานิเส
 
1. นายขัตติยะ  เทศารินทร์
 
31 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กชายจักรี  ชมภู
2. เด็กหญิงอริสา  เขื่อนคำนุ
 
1. นายขัตติยะ  เทศารินทร์
2. นางสาวติญากรณ์  สุวรรณวงค์
 
32 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายธวัฒชัย  สุดตา
2. เด็กชายศุภกิจ  ผิวเงิน
 
1. นางบุญญาพร  ปัญญารส
2. นางละมัย  วงคำแก้ว
 
33 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ยำยวน
 
1. นายขัตติยะ  เทศารินทร์
 
34 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุตวรรณ
 
1. นางสาวพรรณิภา  คุณาคม
 
35 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  พลอาจ
 
1. นางสาวพรรณิภา  คุณาคม
 
36 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กชายเอกรัตน์  ออทะขันธ์
 
1. นางสาวเทวา  พันธุ์จำปา
 
37 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงอารียา  แสนคำ
 
1. นางสาวพรรณิภา  คุณาคม
 
38 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กชายอภิเดช  เมืองคง
 
1. นายขัตติยะ  เทศารินทร์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
39 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงทัศนันท์  หารธงชัย
2. เด็กหญิงทิพปภา  ต้นเพ็ช
3. เด็กหญิงอนิสา  ชัยตาแสง
 
1. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
2. นางหทัยทิพย์  ใบธรรม
 
40 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงคณิสรา  พรรณขาม
2. เด็กชายทวีโชค  ปัญญารส
3. เด็กหญิงลลิตา  ชมพูชิต
 
1. นางสาวสุพรรษา  รากจันทึก
 
41 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายชุติเทพ  ปัญญารส
2. เด็กชายวุติภัทร  ชัยอินทร์
 
1. นางสาวขวัญตา  นิลทะศร
2. นางสาวมณุรฌา  เหมะธุลิน
 
42 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุรินพา
2. เด็กชายภัทรพล  ไขคำ
 
1. นายตุรงค์   มั่นคูณ
2. นางนิตยา  คะเนนิล
 
43 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงใส
2. เด็กชายชนะชัย  วงค์โสภา
 
1. นางสาวมณุรฌา  เหมะธุลิน
 
44 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มิตราช
2. เด็กชายศักดิ์ดา  บุญโท
 
1. นางสาวขวัญตา  นิลทะศร
2. นางสาวมณุรฌา  เหมะธุลิน
 
45 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กชายกฤษฎากร  ลือประสิทธิ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พงวัน
 
1. นายตุรงค์   มั่นคูณ
2. นางสาวนาถฤดี  ตรีธรรมกุล
 
46 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงทัศนันท์  หารธงชัย
2. เด็กหญิงทิพปภา  ต้นเพ็ช
3. เด็กหญิงอนิตา  ชัยตาแสง
 
1. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
2. นางหทัยทิพย์  ใบธรรม
 
47 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อินแพง
3. เด็กหญิงสุวรรณภา  สายปัญญา
 
1. นางสาววิภาดา  ไชยะปะปา
2. นายอนุวัฒน์  พันธุ์แพง
 
48 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  คูณขอนยาง
2. เด็กหญิงสุนิษา  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงอรญา  ระหูภา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ทวีทรัพย์
2. นางละมัย  วงคำแก้ว
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงจิราพร   รอดเสงี่ยม
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยภูมิ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์สนั่น
4. เด็กหญิงภัคภิรมย์  อุปรี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แก้วนวล
 
1. นางนิธิวดี  โทอิ้ง
2. นางสาววชิราพร  ชาจันดา
 
50 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  รัตนอาษา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ขุมทรัพย์
3. เด็กหญิงศิรดา  วังชาวนา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  เทษาวงค์
5. เด็กหญิงอาราญา  เจริญเชาว์
 
1. นางประภาพร  ไพรพฤกษา
2. นางละมัย  ดรสุวรรณดี
 
51 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  นิลโท
2. เด็กหญิงปิตมณี  แจนอาสา
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา  พิลารัตน์
4. เด็กหญิงวารินทร์  พิมท่าโพธิ์
5. เด็กหญิงศลินญา  โสมศรี
 
1. นางบุญญาพร  ปัญญารส
2. นางละมัย  วงคำแก้ว
 
52 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงกวินฐิตรา  พุฒผา
2. เด็กหญิงกัลยพัชร  ชัยบัณฑิต
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มอุทา
4. เด็กหญิงปนิดา  โคตรสวรรค์
5. เด็กหญิงพรจุฬา  อุปรี
 
1. นางสาวณัฐริกา  นาสิงห์ทอง
2. นางสุวรรณมาลี  พร้อมไธสงค์
 
53 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้องคำสิงห์
2. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  ภักดีบัณฑิตย์
3. เด็กหญิงสรัญธร  วงค์ขวาหูม
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เสือมัจฉา
5. เด็กหญิงอริสา  เสมอใจ
 
1. นางคำสอน  ทองพา
2. นางสาวพรพรรณ  บุ้งทอง
 
54 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงชญานันท์  สุภฤกษ์เดชาชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่ำกลาง
3. เด็กหญิงพรชนก  นาคูณ
4. เด็กหญิงพิมชนก  นาคูณ
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ดวงจันทร์
 
1. นางนิธิวดี  โทอิ้ง
2. นางสาววชิราพร  ชาจันดา
 
55 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงปณนันท์  สุทธิอาจ
2. เด็กหญิงพรรอร   ฝ่ายแก้ว
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์   ทองโยมา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สุดโสภา
5. เด็กหญิงอัมราพร   แสนศรี
 
1. นางนิธิวดี  โทอิ้ง
2. นางสาววชิราพร  ชาจันดา
 
56 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  เลิศคอนสาน
2. เด็กชายปกครอง  ปัญญารส
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  โคตรแสง
4. เด็กหญิงสิรัญญา  โคตรแสง
5. เด็กหญิงสุนันทา  ประทุม
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุ้งทอง
 
57 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงกนกพร  พวงแก้ว
 
1. นางสาวณัฐริกา  นาสิงห์ทอง
 
58 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ออทะขันธ์
 
1. นางบุญญาพร  ปัญญารส
 
59 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กหญิงอรพิน  ปิตะพงษ์
 
1. นายสิทธิ์พงศ์  ชูน้ำคำ
 
60 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายวรวุฒิ  เสนาอินทร์
 
1. นางนิธิวดี  โทอิ้ง
 
61 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กชายภัทธพล  สาธุชาติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แขสว่าง
 
1. นางวินิจ  ไชยวาน
2. นางสาวอำไพ  แดงทำมา
 
62 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายพุทธชย  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงวัลคุ์วดี  สุกทน
 
1. นางคำสอน  ทองพา
2. นางสาวพรพรรณ  บุ้งทอง
 
63 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โสภาจร
2. เด็กชายอนุชิต  สืบเทพ
 
1. นางบุญญาพร  ปัญญารส
2. นายสกรรจ์  จั่นกัน
 
64 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงชญาณิตย์  บุญพูล
2. เด็กชายนพรัตน์  ศรีปัญญา
 
1. นางคำสอน  ทองพา
2. นางสาวพรพรรณ  บุ้งทอง
 
65 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงกวิสรา  อุทัยนิล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  เลิศคอนสาน
3. เด็กหญิงชาลิศา  ศรีวรชัย
4. เด็กหญิงนันทิดา  ปัญญารส
5. เด็กหญิงปณิดา  สัตตะรัก
6. เด็กหญิงสาธิดา  อ้นจันหอม
7. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีคลัง
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สีสาร
9. เด็กหญิงอินธิรา  ไพยะราช
10. เด็กหญิงอุษมณีย์  ปัญญารส
 
1. นางสาวนุสรา  วงศ์จันทรา
2. นางสาวปัทมา  สาระบรรณ
3. นางสาวสุพรรษา  รากจันทึก
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
66 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงณัฐชา  พรอินทร์
2. เด็กหญิงณิชากานต์  ปาปะเก
3. เด็กหญิงธนพร  เกษบัวภา
4. เด็กหญิงนรินธารา  ศรีวิชา
5. เด็กหญิงมีนา  วราภัย
6. เด็กหญิงวณิชย์ชญา  มิตพะมา
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  เกษหอม
8. เด็กหญิงวรัญญา  อุปรี
9. เด็กหญิงศิริณทิพย์  เด่นดวง
10. เด็กหญิงสิริวรรณ์  อรัญญะศรี
 
1. นายผดุงเกียรติ  ทินนิน
2. ว่าที่ร้อยตรียอดมานะ  แสงไกร
3. นางรสริน  อะปะหัง
 
67 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงนิศาชล  ฮาดดา
2. เด็กชายศุกลวัตร  ถินนอก
 
1. นางสาวนุสรา  วงศ์จันทรา
2. นายอภิสิทธิ์  ตงแก้ว
 
68 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กชายกิติพงษ์  ภูอ่อนสม
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภู่ถนนนอก
 
1. นางสาวจิรชยา  ยนสิงห์
2. นางพัชราภา  เทียนไชย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
69 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงอุมาพร   สุยราช
 
1. นางสาวเทวา  พันธุ์จำปา
 
70 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  สันแสง
 
1. นางละมัย  วงคำแก้ว
 
71 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนรักษ์
 
1. นางสาวเทวา  พันธุ์จำปา
 
72 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทรัพย์อำนวย
 
1. นางละมัย  วงคำแก้ว
 
73 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงวรรณิสา  กลิ่มกล่อม
 
1. นางสาวเทวา   พันธุ์จำปา
 
74 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  อินธิราช
 
1. นางละมัย  วงคำแก้ว
 
75 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กหญิงชลิดา  พยัคฆศรี
 
1. นางสาวจิรชยา  ยนสิงห์
 
76 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองแดง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เชื้อสิงห์
 
1. นางปาณิสรา  ประครองพันธ์
2. นางสาววรัชยา  เข็มเพ็ชร
 
77 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงกนกนุช  พันธ์สารคาม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พูลผล
 
1. นางปาณิสรา  ประครองพันธ์
2. นางสาวศิริพร  ค่อมสิงห์
 
78 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงชญานันท์  สุภฤกษ์เดชาชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  อทขัน
3. เด็กหญิงนิศาชล  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวณัฏฐธิณีย์  วงศ์กลาง
2. นางสาววรัชยา  เข็มเพ็ชร
 
79 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รูปสิงห์
2. เด็กชายธนัชชา  อินทร์แพง
3. เด็กหญิงสุมินตรา  แสงฉวี
 
1. นางสาวนุสรา  วงศ์จันทรา
2. นางสาวสุพรรษา  รากจันทึก
 
80 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ปัญญารส
2. เด็กชายดนัยวิชญ์  แวววงค์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  ศรีพิทักษ์
 
1. นางสาวณภัทริ์ลดา   พลหงษ์
2. นางสาวพรพิมล  ท้าวมะลิ
 
81 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สีสรร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญโท
3. เด็กชายสุกลวัฒน์  แสงมี
 
1. นางพยอม  ไพรเขต
2. นางสาวรัชนีกร  โยตะนันท์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
82 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์
 
1. นางปราณีต  นันทนิ
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กชายวิทยา  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวเทวารัตน์  สุภาปุ
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงอพิตะยา  สิงศิล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญพันธ์
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  การิน
 
1. นางปราณีต  นันทนิ
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กชายธนากร  คำหล้า
 
1. นางปราณีต  นันทนิ
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 1. เด็กชายพัชรพล  สุขนิตย์
 
1. นายจักรพงษ์  อะปะหัง
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กหญิงชลรดา  ใจหวาน
 
1. นางปราณีต  นันทนิ
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 1. เด็กหญิงศนันญา  หาวิเศษ
 
1. นางสาวชัญญาภัค  ดอบุตร
 
90 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง    
91 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กชายตรัยรัตน์  อูปแก้ว
 
1. นางปราณีต  นันทนิ
 
92 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงสุนันทา  ประทุม
 
1. นายอภิสิทธิ์  ตงแก้ว
 
93 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีหะบาล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญพันธ์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
94 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตจินดา
 
1. นางสาววรัชยา  เข็มเพ็ชร
 
95 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วุฒิสาร
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  คล่องดี
 
96 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงพัชรียา  บุญเรือง
 
1. นางสาววรรณภา  ลีพรม
 
97 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงโคตร
 
1. นางผกามาศ  จันทลีลา
 
98 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายเจษฎา  ปุยวงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุ้งทอง
 
99 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงกัลยา  คำแดง
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ภูสีน้ำ
 
1. นางผกามาศ  จันทลีลา
2. นางสาววชิราพร  ชาจันดา
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายชุติเทพ  ปัญญารส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญารส
3. เด็กชายปฏิพล  นาโควงค์
4. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุวรรณศรี
5. เด็กชายวันชนะ  ปัญญารส
6. เด็กชายศิรพัฒน์  งามตา
 
1. นางสาวบุพกา  สุกทน
2. นางสาวสุพรรษา  รากจันทึก
3. นายอภิสิทธิ์  ตงแก้ว
 
101 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กหญิงดาริน  หามาฤทธิ์
2. เด็กชายธนพล  ไชยจำปา
3. เด็กชายวรวุฒิ  อูปแก้ว
4. เด็กหญิงวรัญญา  สุดโสภา
5. เด็กชายอานุภาพ  วันสืบ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชุดชา
 
1. นายจิรยุทธ  มหานิล
2. นางพัชราภา  เทียนไชย
3. นายสิปปนนท์  เพียรวิชา
 
102 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุตวรรณ
2. เด็กชายทวีโชค  ปัญญารส
3. เด็กชายนันทพงศ์  อุปรี
4. เด็กชายรัฐพงษ์  ปัญญารส
5. เด็กชายวงศกร  นวลจันทร์
6. เด็กชายอภิเดช  แสงใส
 
1. นางสาวบุพกา  สุกทน
2. นางสาวสุพรรษา  รากจันทึก
3. นายอภิสิทธิ์  ตงแก้ว
 
103 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กชายภูมิวะดี  วงจันทร์
2. เด็กชายยิ่งเจริญ  จันทร์ชนะ
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ฮาดดา
4. เด็กชายสิทธินันท์  สุขอาษา
5. เด็กชายสุทธิกานต์  ธนคำดี
6. เด็กชายอิศรา  ใจยา
 
1. นางสาวณภัทริ์ลดา   พลหงษ์
2. นางสาวพรพิมล  ท้าวมะลิ
3. นายสิทธิ์พงศ์  ชูน้ำคำ
 
104 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 1. เด็กหญิงรัญชนา  สุดตา
2. เด็กชายวัฒนา  คุณาคม
3. เด็กหญิงอริษรา  คำนุ
 
1. นางนราพร  ภูมิโคกรักษ์
2. นางพยอม  ไพรเขต
 
105 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงปิยะพร  เผ่าเวียงคำ
2. เด็กหญิงพีรดา  แข่งขัน
3. เด็กหญิงอรภา  รัตนโสภา
 
1. นางสาวนัฎฐธิณีย์  วงศ์กลาง
2. นางสาววรัชยา  เข็มเพ็ชร
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
106 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กชายภัทรกร  บุ่นวันนา
2. เด็กหญิงวชิญาดา  อินธิราช
 
1. นายอนุวัฒน์  พันธุ์แพง
2. นางสาวอำไพ  แดงทำมา
 
107 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กชายธนากร  คำหล้า
2. เด็กหญิงอรนภัทร  แสงไกร
 
1. นายจิรยุทธ  มหานิล
2. นายสิปปนนท์  เพียรวิชา
 
108 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กชายกลวัชร  ชัยมี
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญเอนก
 
1. นางสาวนาถฤดี  ตรีธรรมกุล
2. นางนิตยา  คะเนนิล
 
109 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายณัฐพัช  คำแหง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วรารัตนพงศ์
 
1. นางสาวปิยะดา  ดีเหง้า
2. นางสาวรัตนา  โพธิ์มูล
 
110 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กชายธนาธิป  เข็มอุทา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  หันจางสิทธิ์
 
1. นางสาวนาถฤดี  ตรีธรรมกุล
2. นางนิตยา  คะเนนิล
 
111 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1. เด็กชายธนากร  คำหล้า
2. เด็กชายวีรพล  วงค์ผาบุตร
 
1. นายจิรยุทธ  มหานิล
2. นายสิปปนนท์  เพียรวิชา
 
112 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงพัชรศรี  พรมพินิจ
2. เด็กหญิงอรฤดี  พวงแก้ว
 
1. นางสาวปิยะดา  ดีเหง้า
2. นางสาวรัตนา  โพธิ์มูล
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
113 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 1. เด็กชายณัฐศาตร์  มิตรชื่น
2. เด็กชายนัฐชัย  กำทองดี
3. เด็กชายอนุรักษ์  เสนปอภาร
 
1. นายจักรพงษ์  อะปะหัง
2. นายสามารถ  เคนท้าว
 
114 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ฤกษ์ชัย
2. เด็กหญิงหทัยขวัญ  ราชวงศ์
3. เด็กหญิงอริศรา  โยธา
 
1. นางนิตยา  คะเนนิล
2. นางพัฒนาพร  หาญนุภาพ
 
115 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กหญิงณัฐนันธา  ปัญญารส
2. เด็กหญิงภูมิวะดี   วงค์จันทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คูณขอนยาง
 
1. นายอนุวัฒน์  พันธุ์แพง
2. นางสาวอำไพ  แดงทำมา
 
116 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงนิตยากร  ปานิเสน
2. เด็กหญิงวริสรา  เสนาะวาที
3. เด็กหญิงอริสรา  วงษา
 
1. นางสาวติญากรณ์  สุวรรณวงค์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุทธิพงษ์
 
117 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กชายกำพล  คำมูล
2. เด็กชายกิตติพัทร์  ดวงบุตร
3. เด็กหญิงโสภิตรา  แสงวงศ์
 
1. นายขัตติยะ  เทศารินทร์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุทธิพงษ์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
118 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1. เด็กหญิงภรัญยา  เขื่อนเมือง
2. เด็กชายภูริภัทร  กาพรมวงศ์
3. เด็กชายสุภฤทธิ์  ธนคำดี
 
1. นางผดุง  ด้วงสะดี
2. นางสาววิภาดา  ไชยะปะปา
 
119 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เวียกไธสง
2. เด็กชายรัชชานนท์  แสนแดง
3. เด็กหญิงสุพรทิพย์  บุญกอด
 
1. นางสาวกรวิภา  คัณทักษ์
2. นางผ่องนภา  แก้วฉิมพลี
 
120 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนาถรฎา  ทรัพย์อำนวย
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ชนะดี
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ริยะนิจ
 
1. นางสาวกรวิภา  คัณทักษ์
2. นางผ่องนภา  แก้วฉิมพลี
 
121 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายธีระพล  เคเมือง
2. เด็กหญิงมรกต  หล้าหิน
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชมภูพื้น
 
1. นางสาวขวัญตา  นิลทะศร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
122 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงพรนภา  โคตรสวรรค์
 
1. นางสาวเทวา  พันธุ์จำปา
 
123 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ปาปะเก
2. เด็กหญิงลลิตา  ยอดนอก
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  อ้วนอ่อนตา
4. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงสิธิวรรณ์  อรัญญะศรี
6. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรสวรรค์
 
1. นางสาวกัลยกร  ชัยบัณฑิต
2. นางนิธิวดี  โทอิ้ง
3. นางปาณิสรา  ประครองพันธ์
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
124 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงใส
 
1. นางสาวขวัญตา  นิลทะศร
 
รวม 124 273 193