สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวนิดา  ดวงประภา
 
1. นางสาวจุไรพร  สมบัติดี
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   สุนันทะนาม
 
1. นางนงเยาว์  ศรีสด
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  จุลวงค์
 
1. นางสาวจุไรพร  สมบัติดี
 
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงประภาพร  พันธ์หงษ์
 
1. นางจิตติมา  อุณาพรหม
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยพิเดช
 
1. นางพรพิมล  คำพิมูล
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ตรีเมฆ
 
1. นางสาวจุไรพร  สมบัติดี
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงวาสิตา  นามวงค์
 
1. นางจิตติมา  อุณาพรหม
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  บูชากุล
 
1. นางพฤษฎี  แสนสอน
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายดาราธิป  นากา
 
1. นางพฤษฎี  แสนสอน
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงแพรพลอย  นาคศรี
 
1. นางสาวสุนันฑา  ลุนอุบล
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงธัญชนก  คลังทอง
 
1. นางวิภาวดี  ศรีเกื้อกลิ่น
 
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงภัทรพร  ฤทธิ์ลือไกล
 
1. นางพฤษฎี  แสนสอน
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กหญิงนภัสกร  พันธะชัย
2. เด็กหญิงอำภิกา  กองพิมพ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  แก้วก่า
2. นางสาวศิริลักษณ์  ก้านขุนทด
 
14 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ไชยยศ
2. เด็กหญิงศรุต  วงค์ตาผา
 
1. นางวิภาวดี  ศรีเกื้อกลิ่น
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยนนท์
2. เด็กหญิงอำภิกา  กองพิมพ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  แก้วก่า
2. นางสาวศิริลักษณ์  ก้านขุนทด
 
16 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงศกลรัตน์  มีศรี
2. เด็กหญิงศริตา  บุตรดา
 
1. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
2. นางพฤษฎี  แสนสอน
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กชายคมสัน  สืบสุข
 
1. นางสาวสุนันฑา  ลุนอุบล
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายวรภพ  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวรจนา  พิมพาชัย
 
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กหญิงณัฐพร  สายวังเกลี้ยง
 
1. นายบุญทัน  พิมพ์วัน
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กหญิงโสภิตา  ปลอดแก้ว
 
1. นางปราจิตร  คำธะณี
 
21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงญาดาตา  แทนไธสง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุลสุวรรณ
3. เด็กหญิงอินทอร  พิมพาชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริศนา  ศรีคำ
2. นางสาววงศ์สิริ  อันทะเกตุ
 
22 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วงษาไทย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมจิต
3. เด็กหญิงแสงรุ้ง  ทุมซ้าย
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นายมรุต  กัลยาแก้ว
 
23 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพร  นุชาติ
2. เด็กชายอดิเทพ  ไชยเกล้า
 
1. นายวีระพันธ์  คำภูษา
2. นางสาวศิริประภา  ดวงจำ
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายกรวิชญ์  เทพดารา
 
1. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีรักษา
 
1. นายบุญทัน  พิมพ์วัน
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กหญิงมินตรา  คำอุดม
 
1. นายบุญญรัตน์  พิมพ์วัน
 
27 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กชายบวรรัตน์  คุณารักษ์
 
1. นางอัจฉราพร  โสดา
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายชวัลวิชญ์   สาภิราช
2. เด็กชายธีรพัฒน์   วาสิงหล
 
1. นางสาวรจนา  พิมพาชัย
2. นายอนุรักษ์  พรหมแสง
 
29 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สาระวัล
2. เด็กชายอนุวัฒน์   ออเพชร
 
1. นายกิตติพงษ์  พลพันธ์
2. นายมรุต  กัลยาแก้ว
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์   ทึนลด
 
1. นางสาวรจนา  พิมพาชัย
 
31 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กหญิงธนัชญา  แสนสีมนต์
 
1. นางสาวจีรนันท์  แก้วก่า
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายอัษฎา   ขันติจิตร
 
1. นางสาวรจนา  พิมพาชัย
 
33 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงธัันยพร  กาลบุตร
 
1. นางสุนันทา  สุรัตนะ
 
34 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โพธิ์คะนะ
 
1. นางสาวรจนา  พิมพาชัย
 
35 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงญาดาตา  แทนไธสง
 
1. นางสาววงศ์สิริ  อันทะเกตุ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
36 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  กองอรัญ
2. เด็กหญิงสุภาสินี  ศรีเข่ง
3. เด็กชายอัครวินท์  ชินนกูล
 
1. นางสาวจิดาภา  บัวสาย
2. นางรัตติยากร  วรขันทักษ์
 
37 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสวาง 1. เด็กชายณัฐดนัย   แสนหมื่น
2. เด็กชายสรนรินทร์   ไชยยศ
3. เด็กชายอนาวิน   คำโสมศรี
 
1. นายปรัชญา   อัคฮาด
2. นายภาณุพงศ์  ธรรมเนียมใหม่
 
38 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงณัชชา  มานัด
2. เด็กหญิงบุญยานุช  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงวริศรา  คมจักร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางอำนวยพร  เขตบุรี
 
39 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายพสิษฐ์  กองพิมพ์
2. เด็กชายสุนทร  พันธ์ชัย
 
1. นายประเสริฐ  วารีศรี
2. นายเกษม  อันทะสีดา
 
40 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีชื่น
2. เด็กชายอรรถกร  ตอพิมพ์
 
1. นายกฤษฎา  ฟรอมไธสงค์
2. นายเกษม  อันทะสีดา
 
41 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายพันธิ์พิสิทธิ์  อุทะมาลา
2. เด็กชายมงคล   บุตรศรีภูมิ
 
1. นางปราณี  ยาวะระ
2. นายสำเนียง  พินาธุวงค์
 
42 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายชุติพร  พันธ์ชัย
2. เด็กชายบุญภวิชย์  ดอกไม้
 
1. นายกฤษฎา  ฟรอมไธสงค์
2. นายเกษม  อันทะสีดา
 
43 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายชวนากร  สัตนันท์
2. เด็กชายวิทวัช  ศิริแสง
 
1. นายสำเนียง  พินาธุวงค์
2. นายเอกชัย  วงศ์แดง
 
44 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  ย่องยี
2. เด็กหญิงณิราวรรณ  กุลวงษ์
3. เด็กชายวิสุทธิกร  คำกุ้ง
 
1. นางสาวณัฐพร  สีจูมพล
2. นางรัตติยากร  วรขันทักษ์
 
45 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทวีกัณฑ์
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทวีกัณฑ์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณสาร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางวลีรัตน์  ทาระกะจัด
 
46 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลอยหิน
2. เด็กหญิงธัญชนก  แข็งฤทธิ์
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ป้องโล้
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางศิรินภา  นามวงศ์
 
47 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  กัณหาสินธ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  โพธิ์บุญเฮือง
3. เด็กหญิงยลดา  มีหวัง
 
1. นางสาววงศ์สิริ  อันทะเกตุ
2. นายเกื้อกูล  สายธิไชย
 
48 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองทำมา
2. เด็กชายธนภัทร  กวนสมบัติ
3. เด็กชายปรัชญา  พื้นชมภู
 
1. นางรัตติยากร  วรขันทักษ์
2. นางวราภรณ์  บุตรพระองค์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  พันนานนท์
2. เด็กหญิงชวิศา  หาดคำ
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  แสงสุข
4. เด็กหญิงวริษฐา  คำผาย
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ดีเลิศ
 
1. นางสาวศิรินภาภรณ์  ปอนศรี
2. นางสาวอุษามณี  บุญดา
 
50 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวาง 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา   สนธิสัมพัน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   อุปรีย์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินผิว
4. เด็กหญิงภานรินทร์   หนักแน่น
5. เด็กชายสุระเชษฐ์  เข็มกลัด
 
1. นางธัญลักษณ์  องอาจ
2. นางสาวรจนา  จำปาไชยศรี
 
51 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสวาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุทัยบาล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   กุลชาติ
3. เด็กหญิงดาวตะวัน   บุตตะโคต
4. เด็กหญิงนฤมล  สงสุคนธ์
5. เด็กหญิงมนต์นภา   อ้วนแพง
 
1. นางนิภา   สิงหามาตย์
 
52 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติทัต  เจียมทรัพย์
2. เด็กชายกิตติทัต  คำหล้า
3. เด็กชายชยากร  จันทะวัน
4. เด็กชายบรรณวิชร์  โยธะวงษ์
5. เด็กชายศิลายุทธ  ศรีลาวรรณ์
 
1. นางพิสมัย  เศรษฐแสงศรี
2. นายวีระพันธ์  คำภูษา
 
53 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวนรรศน์ชกร  พุฒละ
 
54 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ถนัดค้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริศนา  ศรีคำ
 
55 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กหญิงจริภิญญา  ผ่านแสนเสาร์
 
1. นางสาวนรรศน์ชกร  พุฒละ
 
56 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชวิศา  หาดคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริศนา  ศรีคำ
 
57 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ขวัญแก้ว
2. เด็กชายเตชิน   สีคุณโคตร
 
1. นางปราณี  ยาวะระ
2. นางสาวภัคชาธิตา  มรรครม
 
58 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงจิรัตนชญา  สมบัติดี
2. เด็กชายธนากร  แสนสุริยวงค์
 
1. นางประภาภรณ์  โคตรสำราญ
2. นางรัศมี  ศรีแพงมล
 
59 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายธันวา   สารมานิตย์
2. เด็กหญิงนริศรา   บังประดง
 
1. นางปราณี  ยาวะระ
2. นายอุดม  ยาวะระ
 
60 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กชายณรงค์กร  โคตรพันธ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา   เสาศิริ
 
1. นางสาวปนิสา  แก้วนาง
2. นางปราจิตร  คำธะณี
 
61 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผาลา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  แผ่นหิน
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองเจือ
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  นามวงค์
5. เด็กหญิงนิภาพร  เหาะสูงเนิน
6. เด็กหญิงปวรรัตน์  สมัครการ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีลัดดา
8. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  โยธะวงษ์
9. เด็กหญิงศิศิรา  พระสว่าง
10. เด็กหญิงอริสรา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวจุไรพร  สมบัติดี
2. นายวีระพันธ์  คำภูษา
3. นายอมรเทพ  ฮามวงศ์
 
62 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงกานดา  จูงกระโทก
2. เด็กหญิงชัญญา  เชื้อกลาง
3. เด็กหญิงช่อลดา  หีมมุเกิน
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เหล่ากอดี
5. เด็กชายธนธรณ์  คำธะนี
6. เด็กหญิงธัญธิวา  อืดผา
7. เด็กชายวรการ  แสนสุริยวงค์
8. เด็กหญิงสุกัลย์ญา  วรยศ
9. เด็กหญิงเกษรา  บุญเพ็ง
10. เด็กหญิงเพชรดา  นุ้ยคง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุณาพรหม
2. นางสาวจินตนา  มะละกา
3. นางสาวปิยะนุช  ลีเพ็ญ
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
63 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงกิตติกา  ศิริพัฒน์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  นวนเตย
 
1. นายอนุชิต  โพธิดอกไม้
2. นางสาวอุไรพร  คำตะพันธ์
 
64 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายสุรชาติ  อรุณไพร
2. เด็กหญิงเบญจพร  วิถี
 
1. นายภาณุพันธุ์  ศรีสุชาติ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
65 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  งิ้วผา
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทุมซ้าย
 
66 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กชายวายุ  พลศาลา
 
1. นายราชา  สิงหามาตย์
 
67 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงรัตนวดี  วารินทร์
 
1. นางสาวอัญชลี  คงสมบัติ
 
68 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวรรนิษา  นาถวิล
 
1. นายราชา  สิงหามาตย์
 
69 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงกรรวี  ลำทอง
 
1. นางพรทิพย์  สุรัตนะ
 
70 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1. เด็กชายพัชรพล  ภูยาทิพย์
 
1. นางสาวนัฏฐิกา  โกพลรัตน์
 
71 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 1. เด็กชายปฏิพล  วันหากิจ
 
1. นางพรทิพย์  สุรัตนะ
 
72 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กชายธนากร  สีเสนาะ
 
1. นางศิริประภา  พรมบุตร
 
73 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  กองพิมพ์
2. เด็กหญิงธนพร  อุปราชเวียงจันทร์
 
1. นางพรทิพย์  สุรัตนะ
2. นายศิวะพร  ทองไพรวรรณ
 
74 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 1. เด็กชายวรธรรม  โคตร์ท่าแก
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  โคตร์ท่าแก
 
1. นางสาวบุษบา  ดวงจันทร์ทิพย์
2. นางพรทิพย์  สุรัตนะ
 
75 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กหญิงนภัสกร  พันธะชัย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  โคตร์ท่าแก
 
1. นางสาวจีรนันท์  แก้วก่า
2. นางสาวศิริลักษณ์  ก้านขุนทด
 
76 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รูปสวย
2. เด็กชายเสกสรร  คำเมืองโม้
3. เด็กชายโชคทวี  หล้าศรี
 
1. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
2. นางสาวน้ำฝน  ทุมซ้าย
 
77 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วผาไล
2. เด็กชายพิทวัส  คณาจันทร์
3. เด็กหญิงลภัสรดา  อุทัยลี
 
1. นางสาวดาลัด  ศรีสวาสดิ์
2. นางสาวเดือนฉาย  ดลไพร
 
78 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิจารย์
2. เด็กหญิงธัญสินี  แก้วผาไล
3. เด็กชายสิทธิชัย  คนคล่อง
 
1. นางสาวนัฏฐิกา  โกพลรัตน์
2. นางสาวอัญชลี  คงสมบัติ
 
79 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายกิตติกวินท์  ซาแสงบง
2. เด็กชายกิตติวินท์  คล่องดี
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีจูม
 
1. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
2. นางสาวน้ำฝน  ทุมซ้าย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
80 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตรองสุข
 
1. นางรัศมี  ศรีแพงมล
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสวาง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   มณี
 
1. นางนิภา   สิงหามาตย์
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  ไชยสิทธิ์
 
1. นางธนภรณ์  เนตรภักดี
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  ลือเรือง
 
1. นางณัชชา  ธงศรี
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กชายอนุธนา  สาสะคำ
 
1. นายวีระพันธ์  คำภูษา
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กชายเจษฎา  บุญกันยา
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  ลือเรือง
 
1. นางณัชชา  ธงศรี
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กหญิงกานต์มณี   ธิมา
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวปรียานันท์  ยิ่งเชิดชู
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายชญานนท์  ช่อขาว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  นนท์บัณฑิต
 
90 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กหญิงธิษณามดี  วระสาร
 
1. นางสาวปรียานันท์  ยิ่งเชิดชู
 
91 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  วรรณโน
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
92 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายชญานนท์  ช่อขาว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  นนท์บัณฑิต
 
93 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวปรียานันท์  ยิ่งเชิดชู
 
94 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงยลดา  มีหวัง
 
1. นายชัยสิทธิ์  แก้วมี
 
95 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวัรัญภรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางณัชชา  ธงศรี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
96 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กชายกษิดิส  พิลาศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลือเรือง
3. เด็กชายธีรโชติ  แซ่ลิ้ม
4. เด็กชายรังสิมันต์  คำวิแสง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิลละออง
 
1. นางสาวจุไรพร  สมบัติดี
2. นายวีระพันธ์  คำภูษา
 
97 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  แสงสิทธิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นิวงษา
 
1. นายชัยสิทธิ์  แก้วมี
2. นางสาวอุษามณี  บุญดา
 
98 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทวีกัณฑ์
2. เด็กชายธรรมคุณ  บุตรพันธ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางประทุมรัตน์  พลพันธ์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
99 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กหญิงกชกรณ์  ธรรมศรี
 
1. นางสาวปนิสา  แก้วนาง
 
100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวิรัชภาพร  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาวศิรินภาภรณ์  ปอนศรี
 
101 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีลัดดา
 
1. นางสาวศิริประภา  ดวงจำ
 
102 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงชนันท์ธิดา  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาววีรญา  นาส้มกบ
 
103 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชวิศา  หาดคำ
 
1. นางสาวศิรินภาภรณ์  ปอนศรี
 
104 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาษาจิตร
 
1. นางสาวปนิสา  แก้วนาง
 
105 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายศุภวิชญ์   จันทรักษ์
2. เด็กชายเลิศศิลป์   ยาวะระ
 
1. นายสุพจน์  กิติศรีวรพันธ์
2. นายเอกชัย  วงศ์แดง
 
106 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทจิตร์
2. เด็กชายวุฒิชัย  เรืองเรื่อง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  นนท์บัณฑิต
2. นายภานุวัฒน์  คำพิพากษ์
 
107 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  รักษากุมาร
2. เด็กชายมานะ  สอนศรี
 
1. นางสาวนรรศน์ชกร  พุฒละ
2. นางสาวอวยพร  อุนาราช
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
108 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชัชวาลย์  โครตแก้ว
2. เด็กชายญาณวิทย์  ดวงเพ็ชรแสง
3. เด็กชายนิติกร  สมบูรณ์
4. เด็กชายอนุชิต  วิริวัฒน์
5. เด็กชายเจษฎา  ทองศิริ
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์  นุภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริศนา  ศรีคำ
2. นางสาววงศ์สิริ  อันทะเกตุ
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญรอด
 
109 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตอพิมพ์
2. เด็กชายขวัญชัย  น้อยทิ
3. เด็กชายธนพัฒน์  อิ่นคำเชื้อ
4. เด็กชายธราเทพ  วันตา
5. เด็กชายสพลดนัย  มุงวงษา
6. เด็กชายอัครเดช  ดำเนิน
 
1. นายกฤษฎา  ฟรอมไธสงค์
2. นายประเสริฐ  วารีศรี
3. นายเกษม  อันทะสีดา
 
110 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายกรวิษณ์  เสาวโร
2. เด็กชายจักรภัทร  สมบัติ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญญะ
4. เด็กชายนิรวิทย์  จงหาร
5. เด็กชายปวิตร  คงรินทร์
6. เด็กชายอภินันท์  สายสุวรรณ
 
1. นายพรหมลิขิต  ผิวหนองอ่าง
2. นายภาณุพันธุ์  ศรีสุชาติ
3. นายสยาม  สุกัน
 
111 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายบรรณวิชญ์   เสมอใจ
2. เด็กชายพงค์ภรณ์   โคตรแก้ว
3. เด็กชายพงศกร   เนื่องลี
4. เด็กชายวรวัฒน์   นาโพธิ์ตอง
5. เด็กชายอนุสรณ์   โพธิ์สุข
6. เด็กชายเปรมณัฐ   แก้วสมบูรณ์
 
1. นายสำเนียง  พินาธุวงค์
2. นายสุพจน์  กิติศรีวรพันธ์
3. นายอุดม  ยาวะระ
 
112 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สมบัติ
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทวีกัณฑ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมจิตร
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทวีกัน
5. เด็กหญิงภัทรพร  ฤทธิ์ลือไกล
6. เด็กหญิงศกลรัตน์  มีศรี
7. เด็กหญิงศริตตา  บุตรดา
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณสาร
9. เด็กหญิงอินทิรา  พรมลุน
10. เด็กหญิงเบญจพร  วิถี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  นนท์บัณฑิต
2. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
3. นางชลฎา  บัวคำ
 
113 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธ์หงษ์
2. เด็กชายพีระภัทร  คลังทอง
3. เด็กชายภาคิน  หลาบหนองแสง
 
1. นายอนุชิต  โพธิดอกไม้
 
114 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ภูกองไชย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงพลอย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงคลัง
 
1. นางสาวดาลัด  ศรีสวาสดิ์
2. นางสาวเดือนฉาย  ดลไพร
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
115 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิกุลรัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหิมหอม
 
1. นางสาวจีรนันท์  แก้วก่า
2. นางสาวศรีผา  บุญกว้าง
 
116 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ลั่วไธสง
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  พลดงนอก
 
1. นางสาวชนัฐปภา  จันทร์วิเศษ
2. นางสาววงศ์สิริ  อันทะเกตุ
 
117 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงชุติมา  เขาภูเขียว
2. เด็กหญิงพัชราภา  งิ้วผา
 
1. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
2. นายพรหมลิขิต  ผิวหนองอ่าง
 
118 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายชวัลวิชญ์   สาภิราช
2. เด็กชายวรชิต   สาระพร
 
1. นายกระบี่ธรรม  พรมวงค์
2. นางสาวศรีลักษณา  ลีสีคำ
 
119 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายชัชพงศ์  กอแก้ว
2. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วกลมรัตน์
 
1. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
2. นายพรหมลิขิต  ผิวหนองอ่าง
 
120 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 1. เด็กชายวรวิช  ไชยพิเดช
2. เด็กชายศุภกร  ไชยพิเดช
 
1. นางสาวพิชญาพร  แพงโคตร
2. นายศิวะพร  ทองไพรวรรณ
 
121 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงชญานิศ  ผลาโชติ
2. เด็กหญิงศุภดา  ขุนชาญ
 
1. นายพรหมลิขิต  ผิวหนองอ่าง
2. นางสมจิต  พิมดา
 
122 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เหิมหอม
2. เด็กหญิงชนาพร  ศรีสมสุข
 
1. นางสาววีระญา  พาชนิด
2. นางสาวศรีผา  บุญกว้าง
 
123 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายกฤษฎา  สุแพง
2. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์คำ
 
1. นายพรหมลิขิต  ผิวหนองอ่าง
2. นางสมจิต  พิมดา
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
124 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กชายกฤษดา  แสนทวีสุข
2. เด็กชายธาวิน  ชัยชนะ
3. เด็กชายปาราเมศ  อาริโย
 
1. นายสุวิทย์  โทบุดดี
2. นายไชยา  แก้วผาไล
 
125 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายพรเทวา  กงลา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สาระพร
3. เด็กหญิงอรทัย   เหล่าสพาน
 
1. นางปราณี  ยาวะระ
2. นายสำเนียง  พินาธุวงค์
 
126 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายธนพร   พรมแดน
2. เด็กชายนาวิน  สาระพร
3. เด็กหญิงอรปรียา   ศรีฮาด
 
1. นางนงเยาว์  ศรีสด
2. นายสำเนียง  พินาธุวงค์
 
127 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ผ่าน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ศิลาแสง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เทพศิริ
4. เด็กหญิงชนาภา  ศรีใคร
5. เด็กหญิงถานิดา  เยี่ยมวิชิต
6. เด็กหญิงพิมภิษา  เประกันยา
 
1. นางวราภรณ์  บุตรพระองค์
 
128 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวาง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วิโทจิตต์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  เดชโคบุตร
3. เด็กหญิงวรัญญา   พิมพ์มา
 
1. นายภาณุพงศ์  ธรรมเนียมใหม่
2. นางวรวรร  บุญประสิทธิ์
 
129 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กหญิงตะวันทิพย์   บัวหอม
2. เด็กหญิงทรงขวัญ  สัตนันท์
3. เด็กหญิงอดิศา   บุญเฉลียว
 
1. นายนรวิชญ์   คณานันท์
2. นางสาวพรทิวา   ใหมบิดา
 
130 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เชือดพล
2. เด็กหญิงสุกันยา  คำอุดม
3. เด็กชายไตรภพ  จันทรสิงห์
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
2. นายไชยา  แก้วผาไล
 
131 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กหญิงปภาดา   ดวงบุญชู
2. เด็กชายพรเทวา   กงลา
3. เด็กหญิงอรปรียา   ภูทอนธง
 
1. นางสาวศรีลักษณา  ลีสีคำ
2. นายเอกชัย  วงศ์แดง
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
132 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กชายติณณภพ  สมนาม
2. เด็กชายพรชัย  วะลา
3. เด็กชายรัชชานนท์  หมู่หนองสังข์
 
1. นางสาวนิรันทิพย์  ฤทธิ์พูล
2. นางบุญฤทธิ์  ในอรชร
 
133 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงกลมพรรณ  พันวุฒิ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วกลมรัตน์
3. เด็กชายวุฒิชัย  หมายมี
 
1. นางประทุมรัตน์  พลพันธ์
2. นางอำนวยพร  บุตรดา
 
134 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แทนไธสงค์
2. เด็กหญิงวรกานต์  กองพิมพ์
3. เด็กหญิงศรินทร   รามฤทธิ์
 
1. นางณัฐชา  อิ่มจีน
2. นางสาววีระญา  พาชนิด
 
135 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คลังแสง
2. เด็กหญิงบุณยานุช  เหี้ยมเหิน
3. เด็กหญิงอริสรา  พลแก้วเกษ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุขสลุง
2. นางพัฒนา  ศรีลาวรรณ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
136 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวิณิชยา  โพธิ์สว่าง
 
1. นางพิสมัย  เศรษฐแสงศรี
 
137 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลอยหิน
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พันเพ็ชร
3. เด็กหญิงเมทณี  มานัด
 
1. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
2. นางชลฎา  บัวคำ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
138 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายกฤษชภณ  มานัส
2. เด็กหญิงจิดาภา  เทือกสุข
 
1. นายกิตติพงษ์  พลพันธ์
2. นางประทุมรัตน์  พลพันธ์
 
139 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงอภิฤดี  สีอวน
 
1. นางสาวกวิสรา  พรมชาติ
2. นางสาวณทภัติ  สำนักบ้านโคก
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
140 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงดาหวัน  แสนสุภา
 
1. นางสาวกวิสรา  พรมชาติ
 
141 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พานาดา
 
1. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
 
142 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงพัชรี  อืดผา
 
1. นางสาววีรญา  นาส้มกบ
 
143 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลอยหิน
2. เด็กหญิงธนาภา  โคสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพิณลดา  ภูมีอ่อน
4. เด็กหญิงภัทชริยาภรณ์  แก้วชมภู
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  มณีโชตฺ
6. เด็กหญิงวนิดา  โกเลือน
7. เด็กหญิงวิยดา  ยอดแสง
 
1. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
2. นางธนภรณ์  เนตรภักดี
3. นางสาวน้ำฝน  ทุมซ้าย
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
144 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายธนากร  ศรีพิลา
2. เด็กชายธนโชติ  ธรรมสาร
 
1. นางประทุมรัตน์  พลพันธ์
2. นายพรหมลิขิต  ผิวหนองอ่าง
 
145 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  สุขชิต
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จำปานิล
 
1. นางสาวศรีผา  บุญกว้าง
2. นางสาวศิริลักษณ์  ก้านขุนทด
 
146 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กชายกิตติชัย  ทองสา
2. เด็กหญิงรินลดา  ตรองสุข
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนสุภา
 
1. นางจิตติมา  อุณาพรหม
2. นายจิระศักดิ์  ไชยมงคล
 
147 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายคารม  ลอยดี
2. เด็กชายธเนศ  กางนอก
3. เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  คำพิพากษ์
2. นายมรุต  กัลยาแก้ว
 
148 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  เคหะฐาน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยั่งยืน
3. เด็กชายพานุวัฒน์  ถุงน้ำคำ
 
1. นางสาวจิดาภา  บัวสาย
2. นางสาวจุไรพร  สมบัติดี
 
149 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ทับทิมหิน
2. เด็กชายวสันต์  นาชัยลาน
3. เด็กชายวีระพล  เชยจันทร์
 
1. นายภานุวัฒน์  คำพิพากษ์
2. นายมรุต  กัลยาแก้ว
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
150 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งทอง
 
1. นายสยาม  สุกัน
 
151 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปัญญะ
 
1. นายสยาม  สุกัน
 
152 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายอภินันท์  สายสุวรรณ์
 
1. นายสยาม  สุกัน
 
รวม 152 333 240