หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี

[ ทั้งหมด   23 ก.ย. 2562   25 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ป. 1/1 25 ก.ย. 2562 09.00 - 10.00
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ป. 1/1 25 ก.ย. 2562 10.00 - 11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/1 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/2 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/3 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/3 25 ก.ย. 2562 13.00 - 15.00
5 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/1 25 ก.ย. 2562 13.00 - 14.20
6 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/1 25 ก.ย. 2562 13.00 - 14.20

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สนามฟุตบอล 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สนามฟุตบอล 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง ป. 6/2 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3/1 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3/1 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3/1 25 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3/1 25 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 5/2 25 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคารที่ 1 ห้อง ป.3/1 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคารที่ 1 ห้อง ป.3/2 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคารที่ 1 ห้อง ป.3/1 25 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
4 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคารที่ 1 ห้อง ป.3/2 25 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 25 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ตามที่กรรมการกำหนด 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง สมุด 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง สมุด 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 2/1 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ประชาธิปไตย 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3/1 25 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง สมุด 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาตาร 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 25 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป
2 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 25 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป
3 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 25 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป
4 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 25 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป