หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี

[ ทั้งหมด   23 ก.ย. 2562   25 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ป. 1/2 24 ก.ย. 2562 09.30 - 11.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ป. 1/2 24 ก.ย. 2562 09.30 - 11.00
3 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ป. 1/1 24 ก.ย. 2562 10.00 - 11.30
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ป. 1/1 24 ก.ย. 2562 10.00 - 11.30
5 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ห้อง ป. 1/3 24 ก.ย. 2562 10.00 - 11.00
6 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ป. 1/3 24 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป (รอบคัดเลือก)
25 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป (รอบชิง)

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/1 24 ก.ย. 2562 13.00 - 15.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/2 24 ก.ย. 2562 13.00 - 15.00
3 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/3 24 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 4/3 24 ก.ย. 2562 13.00 - 15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง ป. 6/1 24 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3/1 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3/1 24 ก.ย. 2562 10.00 เป็นต้นไป
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3/1 24 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
4 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3/1 24 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคารที่ 1 ห้อง ป.3/1 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคารที่ 1 ห้อง ป.3/2 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคารที่ 1 ห้อง ป.3/1 24 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคารที่ 1 ห้อง ป.3/2 24 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 24 ก.ย. 2562 10.00 เป็นต้นไป
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 24 ก.ย. 2562 10.00 เป็นต้นไป
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 24 ก.ย. 2562 10.00 เป็นต้นไป
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 24 ก.ย. 2562 10.00 เป็นต้นไป
5 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 24 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 24 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 24 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป. 5/1 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป.5/2 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 24 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สนามวอลเลย์บอล 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ประชาธิปไตย 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ป1/3 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง สมุด 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง สมุด 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง สมุด 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 2/1 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง ป.1/3 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 1 ห้อง ป.3/2 24 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
2 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ หอประชุม 24 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาตาร 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาตาร 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา