หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2562   13 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 ชั้น 2 ห้อง 1 12 ก.ย. 2562 10.00-11.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 ชั้น 2 ห้อง 1 12 ก.ย. 2562 10.00-11.30
3 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 ชั้น 2 ห้อง 2 12 ก.ย. 2562 10.00-11.30
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 ชั้น 2 ห้อง 2 12 ก.ย. 2562 10.00-11.30
5 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 ชั้น 2 ห้อง 1 12 ก.ย. 2562 13.00-14.30
6 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 ชั้น 2 ห้อง 1 12 ก.ย. 2562 13.00-14.30
7 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 ชั้น 2 ห้อง 2 12 ก.ย. 2562 13.00-14.30
8 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 ชั้น 2 ห้อง 1 12 ก.ย. 2562 13.00-14.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม เต็นท์ 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
2 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม เต็นท์ 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
3 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 2 12 ก.ย. 2562 13.00-15.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 4 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 4 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
6 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 3 12 ก.ย. 2562 13.00-15.00
7 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 4 12 ก.ย. 2562 13.00-15.00
8 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 4 12 ก.ย. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 2 ชั้น 2 ห้อง 2 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
4 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม เต็นท์ 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม เต็นท์ 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 09.00-10.00
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม เต็นท์ 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 11.00-13.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม เต็นท์ 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม เต็นท์ 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 14.00-15.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 15.00-16.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 1 12 ก.ย. 2562 10.00-11.30
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 1 12 ก.ย. 2562 11.30-13.00
9 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 1 12 ก.ย. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม สนามกีฬา 12 ก.ย. 2562 13.00-14.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 ชั้น 2 ห้อง 3 12 ก.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 1 12 ก.ย. 2562 10.00-13.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 1 12 ก.ย. 2562 10.00-13.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 1 ห้อง 4 12 ก.ย. 2562 10.00-13.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 1 ห้อง 4 12 ก.ย. 2562 10.00-13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 13.00-15.00
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 13.00-15.00
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 15.00-17.00
6 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 2 ชั้น 2 ห้อง 1 12 ก.ย. 2562 10.00-13.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 2 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม 3 ชั้น 2 ห้อง 2 12 ก.ย. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 1 12 ก.ย. 2562 13.00-16.00
2 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ศาลา 12 ก.ย. 2562 10.00-13.00
3 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม เต็นท์ 12 ก.ย. 2562 13.00-16.00
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม เต็นท์ 12 ก.ย. 2562 10.00-13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดสิม ใต้อาคาร 2 12 ก.ย. 2562 10.00-12.00