หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานศึกษา

Can't found area

::
 

หมวดหมู่การแข่งขัน

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7 ศิลปะ-ดนตรี
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
9 ภาษาต่างประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 คอมพิวเตอร์
12 หุ่นยนต์
13 การงานอาชีพ
14 ปฐมวัย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 เรียนรวม - ศิลปะ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

No. ID เลือก รายการ นักเรียน ครู
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 0/6 0/3
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 0/40 0/8
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 0/40 0/8
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0/1 0/1
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0/1 0/1
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0/1 0/1
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0/1 0/1
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0/1 0/1
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0/1 0/1
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0/1 0/1
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0/1 0/1
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 0/1 0/1
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0/1 0/1
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0/1 0/1
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0/1 0/1
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 0/1 0/1
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0/1 0/1
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0/1 0/1
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0/1 0/1
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 0/12 0/4
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 0/12 0/4
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 0/40 0/8
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0/40 0/8
24 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0/1 0/1
25 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0/1 0/1
26 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0/1 0/1
27 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 0/1 0/1
28 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0/1 0/1
29 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0/1 0/1
30 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0/1 0/1
31 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 0/1 0/1
32 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 0/1 0/1
33 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 0/1 0/1
34 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 0/1 0/1
35 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 0/1 0/1
36 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 0/1 0/1
37 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 0/1 0/1
38 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0/1 0/1
39 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 0/1 0/1
40 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0/1 0/1
41 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0/1 0/1
42 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0/1 0/1
43 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 0/1 0/1
44 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 0/9 0/3
45 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 0/9 0/3
46 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 0/15 0/4
47 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 0/15 0/4
48 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 0/12 0/4
49 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 0/12 0/4
50 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 0/20 0/6
51 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 0/20 0/6